B17 (24)Janesville 2009 (53)Kenosha (29)Oshkosh 2008 (10)